Fish Bone Miso Soup

Shrimp Tartar Sauce Gunkan-Maki

Tuna Salad Gunkan-Maki

Imitation Crab Salad Gunkan-Maki

Red Tuna Nigiri Sushi

Tuna Salad Gunkan-Maki

Negitoro Gunkan-Maki