Deep-Fried Squid Legs

Sea Grape Gunkan-Maki

Tuna Salad Gunkan-Maki

Crab Salad Gunkan-Maki

Albacore Nigiri Sushi

Tuna Sushi Roll

Pudding

Minced Tuna and Scallion Gunkan-Maki

Red Tuna Nigiri Sushi